THỦ TỤC LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGỪỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Gần đây, số lựợng ngừơi nứớc ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều : họ vào đề để đầu tư, họ kết hôn với người Việt , họ vào để làm việc...... Nên để tốn thời gian vào việc phải đi lại để hoàn thành thủ tục visa, đôi khi rất nhiêu khê về thủ tục hành chính. Thì việc xin cấp thẻ tạm trú dài hạn ( 2 hoặc 3 năm ) tại Việt Nam là một giải pháp tốt. Vì vậy quoctevisa.com chúng tôi rất mong muốn đuợc góp phần vào việc hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như các bạn đã chọn Việt Nam chúng tôi như quê huơng thư hai.